PORTUGAL 111 - Douro 1

September 30, 2015 on 3 pm: arriving in Gaia for the Cruise on the Douro.
 • 2015Douro007pompiersGaia
 • 2015Douro008pompiersGaia
 • 2015Douro009pompiersGaia
 • 2015Douro010pompiersGaia
 • 2015Douro021vueporto
 • 2015Douro022vueporto
 • 2015Douro023pontDomLuis
 • 2015Douro024barques
 • 2015Douro025barque
 • 2015Douro026barquePont
 • 2015Douro027barque
 • 2015Douro040transmontana
 • 2015Douro014transmontanaGaia
 • 2015Douro015transmontanaGaia
 • 2015Douro016TransmontanaGaia
 • 2015Douro019transmontanaGaia
 • 2015Douro020transmontanaGaia
 • 2015Douro018transmontanaGaia
 • 2015Douro017presunto
 • 2015Douro011TransmontanaGaia
 • 2015Douro013presunto
 • 2015Douro012transmontanaGaia
 • 2015Douro028egliseGaia
 • 2015Douro029quaiGaia
 • 2015Douro030barques
 • 2015Douro034pecheurPont
 • 2015Douro032ribeira
 • 2015Douro033ribeira
 • 2015Douro031pontDomLuis
 • 2015Douro035pontDomLuis
 • 2015Douro036pontDomLuis
 • 2015Douro037pontDomLuis
 • 2015Douro038vuedepuisGaia
 • 2015Douro039clerigosdepuisGaia