DOURO 16 - Portugal

Cruise on the River Douro. October 4, 2015. Views of the little Village Favaios.
 • 2015Douro938Favaios
 • 2015Douro939Favaios
 • 2015Douro940Favaios
 • 2015Douro941lavoirs
 • 2015Douro942chapelle
 • 2015Douro943eglise
 • 2015Douro945ecolegarçons
 • 2015Douro944ecolefilles
 • 2015Douro946Botelho
 • 2015Douro947fontaine
 • 2015Douro948fontaine
 • 2015Douro949Favaios
 • 2015Douro950Favaios
 • 2015Douro951Favaios
 • 2015Douro952Favaios
 • 2015Douro953eglise
 • 2015Douro954azuleijos
 • 2015Douro955eglise
 • 2015Douro956eglise
 • 2015Douro957portique
 • 2015Douro958portique
 • 2015Douro959paderia
 • 2015Douro960paderia
 • 2015Douro961paderia
 • 2015Douro962paderia
 • 2015Douro963musique
 • 2015Douro965combustible
 • 2015Douro964combustible
 • 2015Douro967four
 • 2015Douro968peinture
 • 2015Douro969paderia
 • 2015Douro970paderia
 • 2015Douro971porte
 • 2015Douro972porte
 • 2015Douro973detail
 • 2015Douro974favaios
 • 2015Douro975Favaios
 • 2015Douro976Favaios
 • 2015Douro977azuleijos
 • 2015Douro978azuleijos
 • 2015Douro979chapelle
 • 2015Douro980eglise